Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza postępowanie w celu pozyskania osoby do zespołu prawnego w Dziale Rektorskim na stanowisko radcy prawnego.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2023

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza postępowanie w celu pozyskania osoby do zespołu prawnego w Dziale Rektorskim na stanowisko radcy prawnego.

 

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

Miejsce wykonywania umowy: Warszawa

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2023 r.

 

Pracę może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone studia prawnicze na kierunku prawo
 • prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • skrupulatność w pracy z dokumentami
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność, zaangażowanie i precyzja w wykonywaniu powierzonych zadań
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel)
 • swobodne redagowanie dokumentów oraz znajomość zasad języka polskiego
 • sumienność, otwartość na różnorodne zadania, energia i entuzjazm do działania

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy będzie obejmował w szczególności:

 • dbanie o sprawną komunikację wewnętrzną w ramach powierzonego obszaru zadań
 • analizę prawną przepisów w szczególności w zakresie dotyczącym funkcjonowania uczelni wyższych
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych, pism urzędowych oraz pism procesowych
 • przygotowywanie projektów uchwał senatu, zarządzeń, obwieszczeń lub innych wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Uczelni
 • udzielanie wsparcia jednostkom organizacyjnym Uczelni w procesie tworzenia tekstów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji administracyjnych, pełnomocnictw lub upoważnień
 • wspieranie pracowników zespołu prawnego w sporządzaniu oraz opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych pod względem legislacyjnym oraz w innych zleconych czynnościach
 • realizację innych zadań mających na celu wsparcie działu w kwestiach organizacyjno-prawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Osoba zainteresowana powinna złożyć wymagane dokumenty w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (00-155) przy ul. Karmelickiej 9, w godzinach 9 00 - 15 00 osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź poczty elektronicznej na adres: sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia 11 czerwca 2023 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS). Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - radca prawny Zespołu Prawnego w Dziale Rektorskim SWWS”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane). Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

       Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@swws.edu.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:
  • e-mail: iod@swws.edu.pl,
  • pisemnie na adres siedziby administratora.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

a)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy,  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych,

c)      art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

d)      art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania  niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)            dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)            sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem pkt 8;

3)            żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)            ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)            cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)            przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

7)            wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej i następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO prawo do sprostowania danych w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.
 2. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Data utworzenia:2023-05-24
Data publikacji:2023-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Stelmasiak
Liczba odwiedzin:180