Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości Ogłasza konkurs na wyłonienie osoby do prowadzenia lektoratów języka niemieckiego w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2021

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Ogłasza konkurs na wyłonienie osoby do prowadzenia lektoratów języka niemieckiego w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie)

Zakres obowiązków na stanowisku będzie obejmował w szczególności:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego ogólnego i specjalistycznego na poziomach A1-C1, zgodnie ze specyfiką kierunku (prawo, administracja, język prawniczy, sądownictwo, prawnicze zawody regulowane itp.).
 • Podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych wskazanych grup słuchaczy.
 • Prowadzenie konsultacji językowych z zakresu języka niemieckiego.
 • Pomoc językowa w tłumaczeniu, redagowaniu czy korekcie tekstów użytkowych, materiałów dydaktycznych i naukowych oraz korespondencji dotyczących zagadnień prawnych.
 • Podejmowanie działań i zadań na rzecz własnego rozwoju zawodowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.

Wymagania Podstawowe:

 • Posiadanie tytułu magistra filologii germańskiej,
 • Osiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwo umyślne,
 • Biegłe władanie językiem polskim w mowie i piśmie,
 • Obowiązkowość i dobra organizacja pracy własnej.

Kryteria wyboru kandydata:

 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • dyspozycyjność w stosunku do planu studiów przygotowanego przez SWWS.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • Curriculum vitae;
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • Wykaz osiągnięć dydaktycznych;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wiśniowa 50 w godzinach 9 00 – 1500  lub za pośrednictwem poczty lub poczta elektroniczną na adres sekretariat@swws.edu.pl w terminie do 23 września 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS. Dokumenty powinny być składane z dopiskiem „Oferta pracy – lektor języka niemieckiego”  

2. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

3. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@swws.edu.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: e-mail: iod@swws.edu.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania zmierzającego do pozyskania osoby, której zostanie powierzone wykonanie określonego w niniejszym ogłoszeniu zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

1)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

2)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach. 

         6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu wyboru osoby do wykonania zlecenia, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych postępowań, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

        7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

7)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

         8. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO.

         9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia przedmiotowego postęp

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Data utworzenia:2021-09-09
Data publikacji:2021-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Osoba wprowadzająca dokument:Dominika Gałek
Liczba odwiedzin:57