Rektor-Komendant SWWS ogłasza postępowanie w celu pozyskania osób do realizacji zadań asystenta ds. monitoringu instytucji i mediów w projektach w Centrum Badań Polityki Europejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2021

Rektor-Komendant SWWS ogłasza postępowanie w celu pozyskania osób do realizacji zadań asystenta ds. monitoringu instytucji i mediów w projektach w Centrum Badań Polityki Europejskiej na okres od 20 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Tryb realizacji zadań: umowa cywilnoprawna.

Przedmiotem realizowanych zadań jest monitoring instytucji i mediów krajowych i zagranicznych w zakresie tematyki projektów realizowanych w CBPE. Do zadań należy również przygotowywanie krótkich notatek i pisemnych informacji dotyczących tematyki projektów CBPE. Ponadto, dokonywanie krótkich analiz i raportów dotyczących tematyki projektów CBPE. Jak również prowadzenie kalendarium wydarzeń powiązanych z tematyką projektów CBPE.

Oferta na realizację tych zadań powinna obejmować:

 • Podanie do Rektora-Komendanta o zawarcie umowy cywilnoprawnej.
 • Życiorys wraz z informacją na temat posiadanych kompetencji w zakresie przedmiotu realizowanych zadań.
 • Ewentualne kopie dokumentów potwierdzające posiadane kompetencje.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych o których mowa w punkcie INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria wyboru kandydata:

 • kompetencje i doświadczenie odpowiadające realizowanym zadaniom;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • wykształcenie prawnicze (lub studenci ostatnich lat prawa);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w realizacji projektów będzie dodatkowym atutem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie ul. Wiśniowa 50 w godzinach 9 00 – 15 00 lub za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@swws.edu.pl w terminie do 18 października 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentów) z dopiskiem „Centrum Badań Polityki Europejskiej – asystent ds. monitoringu instytucji i mediów w projektach CBPE”

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@swws.edu.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: e-mail: iod@swws.edu.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania zmierzającego do pozyskania osoby, której zostanie powierzone wykonanie określonego w niniejszym ogłoszeniu zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

1)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

2)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach.

        6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu wyboru osoby do wykonania zlecenia, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych postępowań, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

       7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

7)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       8. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO.

       9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Data utworzenia:2021-10-12
Data publikacji:2021-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Osoba wprowadzająca dokument:Dominika Gałek
Liczba odwiedzin:66