Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości poszukuje kandydata do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu Technologia informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2021

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości poszukuje kandydata do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu Technologia informacyjna

13 października 2021

Tryb realizacji zadań: umowa cywilnoprawna. 

Przedmiotem realizowanych zadań jest:  

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) na kierunku Penitencjarystyka z zakresu technologii informacyjnej. Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022: 40 godz. ćwiczeń w 6 grupach zajęciowych studiów stacjonarnych oraz 8 godz. ćwiczeń w 3 grupach zajęciowych studiów niestacjonarnych, ponadto przygotowanie ćwiczeń zdalnych do samodzielnej pracy studentów w wymiarze 32 godz.
Forma zajęć: stacjonarnie w kampusie SWWS w Kaliszu (hybrydowo - zależnie od sytuacji epidemiologicznej).

Oferta na realizację tych zadań powinna obejmować:  

  • Podanie do Rektora-Komendanta o zawarcie umowy cywilnoprawnej.
  • Życiorys wraz z informacją na temat posiadanych kompetencji w zakresie przedmiotu realizowanych zadań. 
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych o których mowa w punkcie INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

Kryteria wyboru kandydata:

Osoba zatrudniona do przeprowadzenia zajęć powinna:

- posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane informatyka, ICT lub pokrewne), 
- posiadać doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych,
- posiadać dyspozycyjność w okresie prowadzenia zajęć od 3 listopada 2021 do 01 lipca 2022.

Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wiśniowa 50 w godzinach 9 00 – 1500 lub w Kampusie Mundurowym SWWS w Kaliszu ul. Wrocławska 193-195 w godz. 800 – 1400, za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat.kalisz@swws.edu.pl w terminie do 21 października 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS. Dokumenty powinny być składane z dopiskiem „Prowadzenie zajęć – technologia informacyjna” – Kalisz.   

2. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

3. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
  2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@swws.edu.pl.
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: e-mail: iod@swws.edu.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania zmierzającego do pozyskania osoby, której zostanie powierzone wykonanie określonego w niniejszym ogłoszeniu zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

1)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

2)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach 

       6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu wyboru osoby do wykonania zlecenia, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych postępowań, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

       7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)           dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)           sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

3)           żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)           ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)           cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)           przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO 

7)           wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Data utworzenia:2021-10-13
Data publikacji:2021-10-13
Osoba sporządzająca dokument:Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Osoba wprowadzająca dokument:Marzena Horna
Liczba odwiedzin:32