Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@wskip.edu.pl.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl, pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznawania wniosków, w tym o dostęp do informacji publicznej oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w zw. odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane oraz przez okresy wskazane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

6)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wskazania danych kontaktowych, uniemożliwi przekazanie żądanej informacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3754

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-04 10:47:48AdministratorZmiana nr 1Polityka prywatności